Política de privacidade

1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos personais?

VINCUSYS, SL é o RESPONSABLE do tratamento dos datos personais do USUARIO e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e a Ley Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).

Para que tratamos os teus datos persoais?

Para manter unha relación comercial co usuario. As operacións previstas para realizar o tratamento son:

Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por e-mail, fax, SMS, MMS, redes sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas polo RESPONSABLE e estarán relacionadas cos seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou proveedores, cos que este tivera acadado algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.

Realizar estudos de mercado e análises estatísticos.

Tramitar encargos, solicitudes, dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo USUARIO a través de calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do RESPONSABLE.

Remitir o boletín informativo on line, sobre novidades, ofertas e promocións na nosa actividade.

Por que motivo podemos tratar os teus datos persoais?

Porque o tratamento está lexitimado polo artigo 6 do GDPR da seguinte forma:

Co consentimento do USUARIO: remisión de comunicacións comerciais e do boletín informativo. Por interese lexítimo do RESPONSABLE: realizar estudos de mercado, análises estatísticos, etc. e tramitar encargos, solicitudes, etc. a petición do USUARIO.

Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?

Conservaranse durante non máis tempo do preciso para manter o fin do tratamento ou existan prescripcións legais que dictaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a anonimización dos datos ou a destrucción total dos mesmos.

A quen facilitamos os teus datos persoais?

Non está prevista ningunha comunicación de datos persoais a terceiros agás, se fose preciso para o desenvolvemento e execución das finalidades do tratamento, aos nosos proveedores de servizos relacionados con comunicacións, cos cales o RESPONSABLE ten subscritos os contratos de confidencialidade e de encargado de tratamento esixidos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:

Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.

Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, e de limitación ou oposición ao seu tratamento.

Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:

VINCUSYS, SL. Rúa dos Basquiños, 20 – 15704 Santiago de Compostela (A Coruña).
E-mail: administracion@vincusys.com

2. CARÁCTER OBLIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os USUARIOS, mediante a marcación dos compartimentos correspondentes e a entrada de datos nos campos, marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O USUARIO garante que os datos persoais facilitados polo RESPONSABLE son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son precisos para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non se faciliten todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o RESPONSABLE está cumprindo con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 do GDPR, polos cales son tratados de xeito lícito, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao preciso en relación cos fins para os que son tratados.

O RESPONSABLE garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicar as medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos USUARIOS e comunicoulles a información adecuada para que os poidan exercer.

Para máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través de VINCUSYS, SL. Rúa dos Basquiños, 20 -15704 Santiago de Compostela (A Coruña). E-mail: administracion@vincusys.com

Comezamos algo novo?

VINCUSYS

Cóntanos algo bonito!

De conformidade coas normativas de protección de datos, facilitámoslle a seguinte información do tratamento: Responsable: VINCUSYS, SL. Fins do tratamento: manter unha relación comercial e enviar comunicacións de produtos ou servizos Dereitos que lle asisten: acceso, rectificación, portabilidade, supresión, limitación e oposición. Máis información do tratamento na política de privacidade.